Терминологичен Речник
вещь  
вещь - ж I. космол. Видимият свят (_), видимите неща, материята, която се възприема сетивно, и нейните съставни части: аще л любѧщѧ пае сеѩ вдмꙑѩ вещ [] жꙁн  прльпѧщѧ хъ на нꙁъко сѧ съпльꙁнѫтъ, то пакꙑ състѫпѧтъ  въ горьш обраꙁъ скот  отътѫдѹ пакꙑ въ садꙑ  въ вьсѣко дрѣво въходѧтъ  сѣтьнѣ въ небꙑт отдѫтъ  погꙑбнѫтъ ЙЕ Шест 218d 15 – 28 (Ø) II. физ. 1. Елемент, стихия (στοιχεῖον, τό). В природата съществуват четири елемента, от които се състоят всички тела: всꙗко же тѣло ѿ етырь вещ състоть сѧ ЙЕ Бог 178b 9 – 179a 4 Елементният състав на нещата е причина за тяхната преходност – те не могат да не подлежат на унищожението: како л можеть быт беꙁ вреда же вещьм сьложено есть  пакы въ ты расходꙗть сꙗ ЙЕ Бог 31а4 – 7 2. Материя, вещество (ὕλη, ἡ). Човешкото творчество е несравнимо с Божието – човек може да твори само от пресъществуваща материя: отъ готовы вещ творть ЙЕ Бог 57b 3 sq Син. вещьство Сем. гн. бꙑть, ꙁьдань, мръ, сътвор҄ень, тѣло, каьство, тьлѣнь, тьлѣньно, дебельство III. антроп. Съставна същина, елемент ( στοιχεῖον, τό ) . Човешкото естество отразява елементния строеж на света. От една страна, тялото на човека е съставено от четирите елемента: пае  ꙁдрѧдьно ловѣе стьство етꙑрьм вещьм сѫпротвьнꙑм съставлено сѫще ЙЕ Шест 48d 19 – 24 (Ø) сътвор бо  въ тебѣ богъ етꙑръ тѣхъ вещ обраꙁъ ЙЕ Шест 41b 17 – 20 (ἐν σοὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὴν εἰκόνα) От друга страна, неговото сетивно знание отразява качествата на елементите. Подобно на тях вкусът, обонянието, слухът и зрението имат различна „тежест“:  ꙗкоже въ вещьхъ обрѧщеш ꙁемлѭ тѧжькѫ, водѫ же ꙁемлѧ льгъашѫ а огнѣ тѧжьашѫ, пакꙑ въꙁдѹхъ водꙑ стъ льгъа а огнѣ тѧжьа, тако же  въ насъ ювьства, рекъше въкѹсъ, ѫхан, слѹхъ, ꙁракъ, тоже не вьс равьн ЙЕ Шест 41c11 – 25 (ἐν τοῖς στοιχείοις) же стъ ѳрь, же нѣстъ н огнь, н въꙁдѹхъ, н ꙁемлѣ, н вода, н дно отъ простꙑхъ съставъ  вещ ЙЕ Шест 18a 17 – 24 (фразата не е точен превод на гр. μήτε ὅλως ὅπερ ἓν τῶν ἁπλῶν, в което няма точно съответствие на вещь ). IV. психол. Вещество ( ὕλη, ἡ ) – предмет на сетивното възприятие, който влиза в неговото определение. Сетивното възприятие се дефинира като душевна сила, възприемаща и разпознаваща веществата: ѹвьство сть сла дшевьнаꙗ, прмтельна вещьмъ, рекъше раꙁѹмьна (Αἴσθησίς ἐστι δύναμις τῆς ψυχῆς ἀντιληπτικὴ τῶν ὑλῶν ἤγουν διαγνωστική) ЙЕ Бог 189a 3 – 5 Човешката душа, за разлика от душата на животните, не е създадена от материя: толцѣмь же вꙑшьш  ьстьнѣш бесловесьнꙑхъ вьсѣхъ дѹшѧ ловѣьска дѹша, ꙗкоже нѣстъ отъ вещ ноѩ нкоѩже она прѩла бꙑт, нъ отъ самого того творьца въдѹновеноѭ благодѣтѭ ЙЕ Шест 210c 24 – 210d 7 (Ø) V. ет. Материята, тварната сетивна реалност в противоположност на духовната ( ὕλη ἡ ) , влечението към която при евреите е причина да се установи със закон почитането на съботата: вѣдꙑ б͠ъ дебело же  лѹбоплътьное  къ вещ вьсе прѣклоньно ͠льтьска народа, тѹждь же  нерасѹдьное (б͠ѹ повелѣвъшю ст се) ЙЕ Бог 321b 6 – 8 Син. вещьство Сем. гн. сѫбота, тьлѣнь, тьлѣньно, дебельство VI. естет. Материята, веществото на кръста ( ὕλη ἡ ) , която за разлика от образа не се почита: покланѧемъ же сꙗ  ѡбраꙁѹ кр(с)товѹ аще  ѡтъ ноꙗ вещ бѹдеть, не вещь ьтѹще – не бѹд –, нъ обраꙁѹ ꙗкоже кр(с)тѹ пркладъ ЙЕ Бог 254b 7 – 255а 1 Син. вещьство Сем. гн. крьстъ, крьщень VII. биол. Съставна същина, елемент ( στοιχεῖον, τό ) , изграждаща телата на всички телесни живи същества: такоже  бꙑт дного  тогожде сѫщꙗ, рекъше же сѧ съврьш съложенмь  съетанмь етꙑръ вещ, же само къ себѣ състроно ЙЕ Шест 210а 10 – 18 (Ø) тѣло стъ ѹто съложенмь тѣхъ етꙑръ вещ състроно ЙЕ Шест 210а 27 – 210b 2 (Ø) Син. вещьство Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, прѩть