Терминологичен Речник
же пот вьсемѹ тѣлес  
же пот вьсемѹ тѣлес синт. психол. Способност за задвижване на цялото тяло ( τὸ κινητικὸν ὅλου τοῦ σώματος ) – една от неразумните, но подчиняващи се на разума душевни способности (вж. дѹша), които привеждат в движение тялото, наред със способността за преместване от място на място (τὸ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταβατικόν), дихателната способност (τὸ ἀναπνευστικόν) и гласовата способност (τὸ φωνητικόν): а поѹстрьмьное шьствье (τῆς δὲ καθ‘ ὁρμὴν κινήσεώς) есть еже ѿ мѣста въ мѣсто преходьно  еже пот всемѹ тѣлес  гласьно  въꙁдѹшмо ЙЕ Бог 181b 1 – 5 Сем. гн. дѹша, беꙁмꙑсльно, шьствь, прѣходьно, въꙁдѹшмо, гласьно