Терминологичен Речник
ванг҄ель  
ванг҄ель -ꙗ ср 1. библ. Евангелие ( εὐαγγέλιον, τό ) . Канонична книга за живота на Иисус Христос: а новааго ꙁавѣта еван͠глѧ д͠, матфено, маръково, лѹно, оаново ЙЕ Бог 313а 2 – 4 2. ерес. Благовестие ( εὐαγγέλιον, τό ) . Възвестяването на евангелието сред всички народи предхожда изобличаването на евреите: подоба же ѹбо преже повѣдат сꙗ еваньгелью въ вьсѣхъ ꙗꙁꙑцѣхъ, ꙗкоже рее г͠ь, т тъгда прдеть на обавлен ждовьско ЙЕ Бог 338а 1 – 5 Син. благовѣщень, слово Сем. гн. кън҄гꙑ, сѹсъ хрьстосъ, еванг҄елстъ