Терминологичен Речник
южьнаꙗ пласа  
южьнаꙗ пласа синт. геогр., метеор. Южна [климатична] зона ( Ø ) . В нея сенките на телата на животните са насочени на юг. Затова и тях ние наричаме „иносенчести“: тако же  южьнꙑѩ пласꙑ жтеле на южьнѫѭ странѫ прѣклоненꙑ мѫтъ стѣнѧ свохъ тѣлесъ; да  тꙑ мꙑ ꙁовеме ностѣньнкꙑ ЙЕ Шест 123b 11 – 19 Сем. гн. небо, ꙁвѣꙁда, слъньце, пласа. сѣверьнаꙗ пласа, срѣдьн҄ꙗꙗ пласа, пожьженꙑ поꙗсъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ