Терминологичен Речник
ѹвьно  
ѹвьно -аго ср субст гносеол. Сетивновъзприеманото ( αἰσθητόν, τό ) – предметът на сетивното възприятие: ѹвьна же ѹтью подъпадають ЙЕ Бог 188a 7 Сем. гн. дѹша, вещь, твор҄ень, ѹвъ, ѹть