Терминологичен Речник
ѹвтво  
ѹвтво ср психол., анат. Сетивен орган ( αἰσθητήριον, τό ) . Органи на зрението например са мозъкът, нервите и очите: ѹвтва же  ѹдове вдѹ ѧже ꙁ можденъ жлы  о ЙЕ Бог 188b 2 – 4. Осезанието е с цялото тяло, но и с другите сетива: ꙁане все тѣло нъ  ѹвтва на по ѡсꙗꙁаню муть ѹвьство ЙЕ Бог 191b 2 – 4 Творецът се е погрижил сетивните органи да са по два, така че увреждането на единия да се компенсира от другия: къжьдо отъ дрѹгыхъ ѹвтвъ сѹгѹбь творьць сътворлъ да едномѹ вредмѹ дрѹгое наконьаеть требован ЙЕ Бог 192b 4 – 8 Сем. гн. дѹша, сла, ѹдъ, вдъ, слѹхъ, обон҄ꙗне, въкѹсъ, осѧꙁань