Терминологичен Речник
херѹвмъ  
херѹвмъ -? м нескл ангел. Херувим ( Χερουβίμ, οἱ/τά, Hebr. ) . Ангелски чин, стоящ на второ място в първото и най-висше чиноустроение на небесните естества, което е непосредствено приближено до Бога: т бꙑт прьвѹю рее, о б͠ꙁѣ сѹщѹ прсно  въ мънѣ  бесредъства дньствꙗще сꙗ шестокрльн серафмъ  многоѡт хѣровмъ  с͠т престол ЙЕ Бог 113a 2 – 7 Писанието ни открива, че херувимът е шестокрил – славейки Бога, с две крила лети, с други две покрива лицето си, а с останалите две покрива нозете си: херѹвмъ бо съкаꙁаѭтъ сѧ прѣмѫдрость спльнена.  оесꙑ спльнь  глава  рамѣ  крлѣ  ноꙁѣ  прьс, вьсе оесꙑ сплънь бѣаше; прѣмѫдрость бо вьсѫдѹ вдтъ. шесть, рее, крлъ дномѹ  шесть дномѹ. дъвѣма покрꙑваахѫ лца, дъвѣма же ноꙁѣ, дъвѣма же парѣахѫ;  въпꙗхѫ дрѹгъ къ дрѹгѹ: свѧтꙑ, свѧтꙑ, свѧтꙑ господь саваѡѳъ, рекъше господь вонъ. шесть крлъ дномѹ  шесть крлъ дномѹ, да то дъва на десѧте. осмь мльѧтъ, а етꙑр въпѭтъ ЙЕ Шест 44b 1 – 28 С това Писанието алегорично ни открива пределите на богопознанието – покриването на лицето и нозете показва, че ние не можем да постигнем началото и края, а трябва да се задоволим със средата, т.е. с действията (енергиите) на Бога: да есомѹ. нꙑ ѹтъ пьсан? не не вьсего л пꙑтат о боꙁѣ, нъ ово мльанмь проповѣдоват, ово вѣроѭ славт  богословленмь. поьто л покрꙑваѭтъ ноꙁѣ  главѫ? не мьже л богѹ н наѧло сѧ обрѣтатъ н коньць. дъвѣма же покрꙑваѭтъ главѫ, дъвѣма же ноꙁѣ, да ꙗвѣ стъ, ꙗко срѣдьнма крлома лѣтаахѫ а н горьнма н дольнма. подоба бо намъ глаголѭщемъ о срѣдьнмь глаголат, ꙗко богъ стъ, ꙗко творьць, ꙗкоже владꙑка, ꙗко благодѣць. се вьсе срѣдьне стъ. аще л рееш, како сѧ стъ родлъ, то главѫ с обнажлъ, ѭже херѹвмъ покрꙑваѭтъ; аще рееш, къде стъ коньць, то божѩ ногꙑ обнажаш, ѭже херѹвмъ покрꙑваѭтъ. покрꙑватъ же главѫ  ноꙁѣ, не хотѧ съкрꙑт нъ хотѧ съкаꙁат, ꙗкоже не слѣждено н достжмо ѹмомь рождьство го  коньць; бес коньца бо стъ ЙЕ Шест 44b 28 – d 20 Сем. гн. санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, прѣстолъ, господьство, сла, власть, наѧтъкъ, наѧло, арханг҄елъ, анг҄елъ