Терминологичен Речник
ѹдъ  
ѹдъ м 1. психол. Орган ( μέλος, εος, τό ) на сетивното възприятие, чрез който възприемаме: ѹвьства же ѹдове (τὰ ὄργανα) рекъше ѹдове (τὰ μέλη) мже ѹмъ ЙЕ Бог 188a 5 – 6. Такива органи са например мозъкът, нервите и очите: ѹвтва же  ѹдове вдѹ ѧже ꙁ можденъ жлы  о ЙЕ Бог 188b 2 – 4. Сем. гн. богъ, ловѣкъ, о, можденъ, жла, о 2. анат. Телесен орган ( μέλος, εος, τό ) . Обособена част от човешкото тяло с определено предназначение: сътвор богъ ловѣка пръстѭ отъ ꙁемлѧ, повѣдаѩ тварь тѣлесьнѫѭ, нъ не натаѩ ѹдꙑ рее, сътвор богъ о  ѹш  носъ ЙЕ Бог 12b 11 – 18 . Сем. гн. богъ, ловѣкъ, ѹвтво, о, ѹш, носъ