Терминологичен Речник
тѹкость  
тѹкость - ж физ., психол. Мазно ( λιπαρότης, ητος, ἡ ) – едно от вкусовите качества на течностите, разпознавани от вкусовото възприятие наред със сладкото, ферментиралото, киселото, тръпчивото, горчивото, соленото и лигавото: а же сꙗ нарѹть въкѹсьнаꙗ твортва ꙁлвомъ, то с сѹть: сладьство, брдость, кꙑсѣльство, оцьтьство, трьпость, горесть, сланость, тѹкость, сопольство. схъ бо есть въкѹшене съвѣдѣте ЙЕ Бог 190b 8 – 191a 5 Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, въкѹсъ, въкѹшень, сладьство, брдость, кꙑсѣльство, оцьтьство, трьпость, гор҄есть, сланость, сопольство