Терминологичен Речник
теплота  
теплота ж 1. физ. Топлота ( Ø ) , качество на телата наред със сухотата, студенината, влагата и др. Огънят и въздухът имат топлота: огнь бо теплотѫ  сѹхотѫ матъ, а ꙁемлѣ сѹхотѫ  стѹдень, вода же влагѫ  стѹденьство, а въꙁдѹхъ влагѫ  теплотѫ ЙЕ Шест 78b19 – 27 2. метеор. Горещина, топлина ( θέρμη, ἡ ) . Атмосферно явление, свързано с движението на слънцето и луната (наред с дъжда, бездъждието, студа, засухата, вятъра и др.), поради което разположението на светилата предоставя „знаци“ (σημεῖα) за неговото настъпване или прекратяване: а мꙑ г͠лмъ ꙗкоже ꙁнаменьꙗ ѿ нхъ бꙑвають дъждю  беꙁдъждью, стѹденьствѹ же  теплотѣ, мокротѣ  сѹхотѣ  вѣтромъ  же подобьно к тому ЙЕ Бог 139b 5 – а 2 Сем. гн. творьць, състронь, любꙑ, мокро, сѹхо, тепло Вж. топлота.