Терминологичен Речник
сѫбота  
сѫбота -ꙑ ж еклес. Събота ( σάββατον, τό ) , седмият ден при евреите, посветен на Бога и означаващ покой: сѹбота семꙑ д͠нь ꙁоветь сѧ. ꙗвлꙗеть же сꙗ покоще. вь сь бо „по б͠ъ отъ дѣлъ свохъ“ ЙЕ Бог 320b 9 – 321а 1 Син. покоще Сем. гн. богъ, дьнь