Терминологичен Речник
сѣверьнаꙗ пласа  
сѣверьнаꙗ пласа синт. геогр., метеор. Северна [климатична] зона ( Ø ) . В нея живеем ние и която добре и правилно е наречена „едносенчеста“, тъй като сенките на нашите тела падат на северната страна: мѣнѭ же сѣверьнѫѭ пласѫ, на не же  мꙑ жвемъ, ѩже ꙁовѫтъ добрѣ  въ лѣпотѫ ностѣньнкꙑ, мьже тѣлесъ нашхъ стѣневе на сѣверьнѫѭ странѫ прѣклонен сѫтъ ЙЕ Шест 123a 27 – b 11 Сем. гн. небо, ꙁвѣꙁда, слъньце, южьнаꙗ пласа, срѣдьн҄ꙗꙗ пласа, пожьженꙑ поꙗсъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ