Терминологичен Речник
сꙑньство  
сꙑньство ср триад. Синовство ( υἱότης, ητος, ἡ ) . Лично свойство на Бог Син, синоним на „роден“. Ние схващаме различието на ипостасите единствено в личните свойства на отчеството, синовството и изхождането, а също в разликата между причината и причиненото и в съвършенството на ипостаста, т.е. в начина на съществуване: въ днѣхъ своствѣхъ отььствѹ же  сн͠ьству  сходѹ по внѣ же  вновьнꙋ  съврьшеню  ѹпостас еже есть бꙑтю обраꙁъ раꙁльство раꙁѹмѣваемъ ЙЕ Бог 80a 3 – b 1 Сем. гн. богъ, троца, сѫщьство, стьство, своство, раꙁльство, вна, отьць, сꙑнъ, отььство, нерождьство, рождьство, сходъ, благость, сла