Терминологичен Речник
стѵх  
стѵх -ꙗ ср физ. Елемент ( στοιχεῖον, τό ) . Светът е съставен от четири основни вещества, всяко от които се отличава с двойка качества: земята е суха и студена, водата е студена и влажна, въздухът мокър и топъл, а огънят топъл и сух: етыр стухѣ суть рекъше вещ ꙁемлꙗ сѹха  стѹдена вода студена  ждъка въꙁдѹхъ мокръ  теплъ огнь теплъ  сѹхъ ЙЕ Бог 179a 4 – 8 Син. вещь, вещьство Сем. гн. стьство, ꙁемл҄ꙗ, вода, въꙁдѹхъ, огнь, каьство, твортво, стѹденьство, мокрота, топлота, сѹхота