Терминологичен Речник
съложьно  
съложьно -аго ср субст онтол. Съставното ( σύνθετον, τό ) – съставеното от материя и форма, сложното. Такова е тварното, защото то е и сложно, текущо, изменчиво, описуемо, имащо очертания: творено бо  сложьно, стоьное ꙁвратьно  ѡпсано  ѡдрьжмо  обраꙁъ мꙑ  тьльно ЙЕ Бог 69a 2 – 5 Сем. гн. творено, стоьное ꙁвратьно, опсано, одрьжмо, обраꙁъ, тьльно