Терминологичен Речник
съдрьжтел҄ь  
съдрьжтел҄ь -ꙗ м креац. Съдържител ( συνοχεύς, εως, ὁ ) . Характеристика на Твореца, който сдържа в битие сътвореното. Той е творец, промислител и съдържител на всичко, понеже единствен е нетварен: всемѹ же твортель  промыслънкъ  съдрьжтель есть б͠гъ днъ  тъ неꙁданъ ЙЕ Бог 114b 1 – 3 Сем. гн. богъ, твортел҄ь, промꙑсльнкъ