Терминологичен Речник
съдрьжань  
съдрьжань -ꙗ ср богоп. Сдържане ( συνοχὴ, ἡ ) – процес на съхраняване на взаимовръзката и целостността в тварното, който наред с управлението и съхранението свидетелства за съществуването на Бога: сеѧ же твар съдрьжане  сънабъдѣнь  строенье ѹть ны ꙗко сть бъ ЙЕ Бог 27b 8 – 28a 3 Сем. гн. богъ, тварь, сънабъдѣнь