Терминологичен Речник
съвѫꙁъ  
съвѫꙁъ м онтол. Връзка ( σύνδεσμος, ὁ ) . Взаимовръзка, единство, напр. на видимото и невидимото естество: съвѹꙁъ вдмуѹму  невдмѹѹмѹ стьствѹ ЙЕ Бог 173a 4 sq Сем. гн. вдмо, невдмо, стьство