Терминологичен Речник
срѣдьн҄ꙗꙗ пласа  
срѣдьн҄ꙗꙗ пласа синт. геогр., метеор. Средна [климатична] зона ( Ø ) . Намира се по средата, под екватора, и я наричат средна. И върху нея не живее никой, тъй като там цари непоносим пек, който е резултат на неблагоприятното му разположение под небето на екватора. Затова я наричат също „изгорена зона“: прлагаѭтъ же  третѭ пласѫ, срѣдьнѭ рекѫще;  на то нкътоже не жветъ, мьже жегꙑ стъ на не ꙁно, беꙁ года подъ небесемь сѫщ  равьнодьньнꙑмь. того бо цѣща  ꙁовѫтъ поꙗсъ тъ пожеженꙑ ЙЕ Шест 123a 8 – 20 Сем. гн. небо, ꙁвѣꙁда, слъньце, сѣверьнаꙗ пласа, южьнаꙗ пласа, пожьженꙑ поꙗсъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ