Терминологичен Речник
рождьство  
рождьство ср 1. христ. Раждането на Христос ( γέννησις, εως, ἡ ) : н помꙑшленѧ л съвъкѹпа мѹжьска л рождьства сластовьнаго въ престѣмь лож дв͠ꙑѧ премъсꙗ ЙЕ Бог 226b 6 – 227а 1 Син. родьство Сем. гн. прѩть, въплъщень 2. физ. Възникване ( γένεσις, εως, ἡ ) . Eдин от видовете движение, на което са подложени нещата във физическия свят, наред със загиването, увеличаването, намаляването, качественото изменение и преместването: а проаѧ по рожьству  тьлѣнью, растенью же ї грубленю  въ творвьнꙑ прѣлогъ  въ мѣстьно шьствь ЙЕ Бог 27a 2 – 5 Сем. гн. прѣлогъ, тьлѣнь, растень, грѹбл҄ень, мѣстьно шьствь