Терминологичен Речник
растень  
растень -ꙗ ср 1. физ. Увеличаване ( αὔξησις, εως, ἡ ) . Eдин от видовете движение, на което са подложени нещата във физическия свят, наред с възникването, увеличаването, намаляването, качественото изменение и преместването: а проаѧ по рожьству  тьлѣнью, растенью же ї грубленю  въ творвьнꙑ прѣлогъ  въ мѣстьно шьствь ЙЕ Бог 27a 2 – 5 Сем. гн. прѣлогъ, тьлѣнь, грѹбл҄ень, мѣстьно шьствь 2. психол. Растежна способност ( αὐξητικὴ δύναμις ) – вегетативна функция на душата, осигуряваща растежа на тялото. Чрез нея, както и посредством хранителната и семенната, т.е. раждащата сила, човекът като микрокосмос показва общност с растенията: а къ сажденю…  по ботѣню  растенью  сѣменьмь, рекъше рожьствъною слою ЙЕ Бог 180b 9 – 181a 3 Сем. гн. дѹша, сла, беꙁмꙑсльно, бесловесьно, жвотьно, тъпамо, сѣменьно, родьно, садовьно 3. биол. Растеж ( αὔξησις, εως, ἡ ) : да бхомъ отъ того поꙁнал, не ꙗкоже съмꙑсльнѫ дѹшѫ матъ въшьдъшѫ въ нь, нъ ꙗкоже отъ свого творьца благословлен прѩшѧ спрьва на мъножен  растен  спльнѣт водꙑ  въꙁдѹхъ  ꙁемлѭ ЙЕ Шест 223d 10 – 21 (Ø)  овощю датъ растен ЙЕ Шест 107c 7 – 9 (αὔξησις, ἡ) Сем. гн. сла, овощь, мъножень