Терминологичен Речник
растворъ  
растворъ м 1. антроп. Смес, разтвор ( κρᾶσις, εως, ἡ ) . Човекът е смес на четирите елемента. Това го прави микрокосмос, той съдържа в себе си целия свят. Например човекът е подобен на неодушевените неща чрез своето тяло и с това, че е смес на четирите елемента: объщьствуеть бо къ беꙁдушьнꙑмъ же плътью  же ѿ етꙑрь вещ растворь ЙЕ Бог 180b 6 – 8 Сем. гн. плъть, вещь, мала ѹтварь 2. физ. Свойство ( ἕξις, εως, ἡ ) . Небесните светила променят качествата на въздуха или съставят различни смесвания, свойства и състояния, с които дават знаци за събития като войните (без обаче да са причина за тях):  ратьмъ не внованꙗ ꙁнаменꙗ  твортво же въꙁдѹшьное твормо слнцемь  луною  ꙁвѣꙁдам  нако т нако раꙁльны растворы  нравы  слогы  съставлꙗеть ЙЕ Бог 142a 2 – 8 Сем. гн. ꙁнамень, вновань, твортво, сълогъ