Терминологичен Речник
раꙁль  
раꙁль -ꙗ ср 1. триад. Различие ( διαφορά, ἡ ) . Не е присъщо на Бога. Затова ако приемем, че безначалността, безплътността, безсмъртието, вечността, благостта, сътворяването и подобните на тях представляват същностни различия, ще излезе, че Той не е прост: да аще ѹбо нетворено то беꙁнаально  бесплътьно  бесъмьрьтно  вѣьно  благо  народотворьно  тако но сѹщьствьнаꙗ раꙁлꙗ рѣхомъ о б͠ꙁѣ отъ толка съложмо не просто бѹдеть ЙЕ Бог 86b 6 – 87a 4 Също така, ако приемем, че при Бога има различие по благост, сила, мъдрост, време или място, как Той ще е съвършен: аще л сть раꙁлье въ нхъ то кде сть съврьшень любо бо по блаженьствъмь любо слою любо лѣтомь любо премѹдростью любо мѣстомь ЙЕ Бог 38a 4 – 38b 1 Син. раꙁльство Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, беꙁнаѧльно, бесплътьно, добровонь, вѣьно, дносѫщьство, благо, народотворьно, съложмо, просто 2. физ., психол. Различие ( διαφορά, ἡ ) по качество. Тук се отнася миризмата. Разновидностите ѝ лежат в рамките на противоположността на благоуханието и смрадта. Тази противоположност допуска средно – онова, което не е нито благоухание, нито смрад: а въскѹръ тѣхъ сть твортвьно раꙁлье добровоне  ꙁлосмьрдѣне  посредѣ того же н добровонꙗ н е ꙁълѣ ЙЕ Бог 189b 9 – 190a 1 Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, въскѹръ, въспаръ, бесъмрьтьно, обон҄ꙗнь, ꙁълосмрьдѣнь