Терминологичен Речник
прѣтворъ  
прѣтворъ м физ. Качество ( ποιότης, ητος, ἡ ) . Подлежи на изменение. Примери за това са измененията по топлота, студенина и подобните на тях: прелогъ по претвору рекъше теплотою л стѹденью  таковаꙗ ЙЕ Бог 182a 8 – b 1 Сем. гн. стьство, вещь, вещьство, прѣлогъ, каьство, мокрота, сѹхота, стѹденьство, топлота