Терминологичен Речник
пьсъ  
пьсъ м ет. Куче ( κύων, κυνός ὁ ) като метафора за вяра без дела: подобать же всею слою беꙁблаꙁньнѣ съблюст сѧ самѣмъ астомъ ѿ сквьрнъ дѣлъ, да не пакꙑ ѧко  пьсн на своѧ бльватнꙑ въꙁвращьше сꙗ раб пакꙑ сꙗ грѣхомъ сътвормъ. „вѣра бо беꙁ дѣлъ мьртва есть“ ЙЕ Бог 244а 8 – 244b 5 Сем. гн. вѣра, дѣло, грѣхъ