Терминологичен Речник
прѣстолъ  
прѣстолъ м ангел. Престол ( θρόνος, ὁ ) , използва се в мн.ч. (прѣстоли). Ангелски чин, стоящ на трето място в първото и най-висше чиноустроение на небесните естества, което е непосредствено приближено до Бога: т бꙑт прьвѹю рее, о б͠ꙁѣ сѹщѹ прсно  въ мънѣ  бесредъства дньствꙗще сꙗ шестокрльн серафмъ  многоѡт хѣровмъ  с͠т престол ЙЕ Бог 113a 2 – 7 Подобно на другите ангелски чинове, престолите принадлежат към незримата твар: ꙗкоже нꙑ ѹтъ велкꙑ павьлъ глаголѧ: ꙗко въ то твар ꙁьдано вьсе,  вдмо  невдмо,  прѣстол же  господьства,  наѧла,  власт,  слꙑ,  аггельст плъц  архаггельскаа прставленꙗ ЙЕ Шест 17b 4 – 15 Сем. гн. санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, херѹвмъ, господьство, сла, власть, наѧтъкъ, наѧло, арханг҄елъ  анг҄елъ