Терминологичен Речник
поꙗсъ  
поꙗсъ м геогр., метеор. Климатична зона ( ζώνη, ἡ ) . Такива климатични зони на земята, според учените, са пет и се отличават с различен климат. Някои, които са се потрудили да изучат твърде добре звездите, казват и за земята, че по цялата земя имало пет пояса, т.е. пет зони: да сего цѣща  дрѹꙁ, же о ꙁвѣꙁдахъ сѫтъ вельм потрѹждал сѧ, ѹѧще  о ꙁем глаголѭтъ, ꙗкоже пѧть поꙗсъ стъ въ вьсе ꙁемл, рекъше пѧть пласъ ЙЕ Шест 122d 16 – 26 [1.–2.] Северен и южен полюс. Това са двете външни климатични зони, върху които никой не живее, тъй като и на двете цари необикновен студ: да дъвѣ сте кран, на нею же нкътоже не жветъ, рекъше на сѣверьнѣ  на южьнѣ, мьже ꙁдрѧдьнаꙗ стѹдень стъ на обою тою ЙЕ Шест 122d 26 – 123a 7 [3.] Изгорена зона. Намира се по средата, под екватора, и я наричат средна. И върху нея не живее никой, тъй като там цари непоносим пек, който е резултат на неблагоприятното му разположение под небето на екватора: прлагаѭтъ же  третѭ пласѫ, срѣдьнѭ рекѫще;  на то нкътоже не жветъ, мьже жегꙑ стъ на не ꙁно, беꙁ года подъ небесемь сѫщ  равьнодьньнꙑмь. того бо цѣща  ꙁовѫтъ поꙗсъ тъ пожеженꙑ ЙЕ Шест 123a 8 – 20 В останалите две зони живеят всички живи същества, понеже те са с добър климат и нито е много студено, нито е много горещо: а по дъвѣма пласама вьса жвѫтъ жвот, мьже добрѣ сте растворенѣ, н ꙁѣло стѹденѣ, н ꙁѣло топлѣ ЙЕ Шест 123a 21 – 27 [4.] Северна зона. В нея живеем ние и която добре и правилно е наречена „едносенчеста“, тъй като сенките на нашите тела падат на северната страна: мѣнѭ же сѣверьнѫѭ пласѫ, на не же  мꙑ жвемъ, ѩже ꙁовѫтъ добрѣ  въ лѣпотѫ ностѣньнкꙑ, мьже тѣлесъ нашхъ стѣневе на сѣверьнѫѭ странѫ прѣклонен сѫтъ ЙЕ Шест 123a 27 – 123b 11 [5.] Южна зона. В нея сенките на телата на животните са насочени на юг. Затова и тях ние наричаме „иносенчести“: тако же  южьнꙑѩ пласꙑ жтеле на южьнѫѭ странѫ прѣклоненꙑ мѫтъ стѣнѧ свохъ тѣлесъ; да  тꙑ мꙑ ꙁовеме ностѣньнкꙑ ЙЕ Шест 123b 11 – 19 Син. пласа Сем. гн. небо, ꙁвѣꙁда, слъньце, сѣверьнаꙗ пласа, южьнаꙗ пласа, срѣдьн҄ꙗꙗ пласа, пожьженꙑ поꙗсъ, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ