Терминологичен Речник
поклонъ  
поклонъ м еклес. Отдаване почит на Христос ( προσκύνησις, εως, ἡ ) , като се обръщаме на изток: по немѹже ѹбо б͠ъ есть свѣтъ раꙁѹмьнꙑ  „сл͠нце правьдьно“  въсходъ псанїхъ менова сꙗ х͠ъ, въꙁложмъ емѹ въстокъ на поклонъ ЙЕ Бог 257а 7 – 257b 1 Син. поклон҄ень Сем. гн. богъ, сѹсъ хрьстосъ, въстокъ