Терминологичен Речник
пожьженꙑ поꙗсъ  
пожьженꙑ поꙗсъ синт. геогр., метеор. Изгоренаta [климатична] зона ( Ø ) . Намира се по средата, под екватора и я наричат средна. И върху нея не живее никой, тъй като там цари непоносим пек, който е резултат на неблагоприятното ѝ разположение под небето на екватора: прлагаѭтъ же  третѭ пласѫ, срѣдьнѭ рекѫще;  на то нкътоже не жветъ, мьже жегꙑ стъ на не ꙁно, беꙁ года подъ небесемь сѫщ  равьнодьньнꙑмь. того бо цѣща  ꙁовѫтъ поꙗсъ тъ пожеженꙑ ЙЕ Шест 123a 8 – 20 Сем. гн. небо, ꙁвѣꙁда, слъньце, сѣверьнаꙗ пласа, южьнаꙗ пласа, срѣдьн҄ꙗꙗ пласа, равьнодьньнꙑ крѫгъ, крѫгъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ, обѣстраньнꙑ стѣневьнкъ