Терминологичен Речник
освѣщень  
освѣщень -ꙗ ср 1. ангел. Просветление, освещение ( φωτισμός, ὁ ) . Ангелите го приемат (приемат светлината/енергията/ благодатта) непосредствено от Бога, за да станат втора светлина – преносител на Божествената и не се нуждаят от език и слух, но и без изричано на глас слово предават един на друг своите мисли и замисли: свѣтове вътор раꙁѹмьн н. ѿ прьваго  беꙁнаатъьнаго всѣмъ свѣта освѣщеньꙗ муще. не ꙗꙁыка н слѹха требѹюще, нъ бесловесе ꙁносмаго подающе раꙁѹмꙑ своѧ сам въ себѣ  съвѣтꙑ ЙЕ Бог 107a 6 – b 4 Сем. гн. богъ, свѣтъ, санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, херѹвмъ, прѣстолъ, господьство, сла, власть, наѧтъкъ, наѧло, арханг҄елъ  анг҄елъ, раꙁѹмъ, съвѣтъ 2. мистер. Просветление ( φωτισμός, ὁ ) , което получаваме, възраждайки се чрез кръщението: крьщенмь наѧтъкъ ст͠го д͠ха прмемъ  наатъкъ ного жтьꙗ бѹдеть нъ пакꙑрожьство,  пеать  съхраньство  ѡсвѣщене ЙЕ Бог 244а 3 – 7 Син. свѣтъ Сем. гн. благодать, крьщень, пакꙑрождьство, свѧтꙑ дѹхъ