Терминологичен Речник
обьщьство  
обьщьство ср 1. креац. Общение ( κοινωνία, ἡ ) . Създавайки човека като мъж, Творецът му дава от своята благодат и чрез нея му дава общение със себе си: сего ѹбо л͠вка творьць мѹжꙗ сътвор подавъ мѹ своего б͠жьствьна бл͠гдатꙗ  въ обьщьство сво тою бл͠годатю сътворвъ ЙЕ Бог 216а 3 – 7 . 2. христ. Общение с Твореца ( κοινωνία, ἡ ) : въ обьщьство свое съставвъ л͠вка, „въ бестьлѣнье сего сътвор“ ЙЕ Бог 233а 8 – 10 Син. обьщень Сем. гн. бестьлѣнь, богъ, творьць, ловѣкъ 3. физ. Общото ( κοινότης, ητος, ἡ ) . При тварните единични неща (ипостаси) общото и връзката се виждат с мисълта: обьщьство  съвъкѹпь  еже въ словес  помыслѣ вдть сꙗ ЙЕ Бог 76b 6 – 77a 1 Сем. гн. съвъкѹпъ, слово, помыслъ