Терминологичен Речник
наѧтъкъ  
наѧтъкъ м 1. триад. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Бог Отец е начало за Бог Син. Това означава, че има превъзходство като негова причина: гда ѹбо слышмъ наатъкъ  больша с͠на о͠ца вною раꙁѹмѣвамъ больша сѹща о͠ца ЙЕ Бог 67а 2 – 5 Син. наѧло Сем. гн. отьць, сꙑнъ, вна, стьство 2. онтол. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Синоним на причина: наатъкы рекъше вны ЙЕ Бог 203b 1 sq Син. наѧло Сем. гн. вна, стьство 3. христ. Човешката природа, възприета от Словото Божие ( ἀρχή, ἡ ) : сътꙗ сꙗ ѿ стꙑхъ  несквьрьнꙑхъ еꙗ ѹтробꙑ плъть въ д͠шевьнѹ д͠шю мꙑсльнѹ  раꙁѹмьнѹ, наатъкъ нашего въмѣшенꙗ ЙЕ Бог 229а 10 – 229b 5 Син. сѫщьство, стьство, плъть Сем. гн. въплъщень, въмѣшень 4. ангел. Начало ( ἀρχή, ἡ ) , използва се в мн.ч. Първи ангелски чин в третото чиноустроение на небесните естества: третьꙗѧ же ѧже  послѣдьнѧꙗ наатъц, арханг͠л  анг͠л ЙЕ Бог 113a 8 – b 2 . Син. наѧло Сем. гн. санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, херѹвмъ, прѣстолъ, господьство, сла, власть, наѧло, арханг҄елъ  анг҄елъ 5. мистер. Началото ( _ ) на възраждането: крьщенмь наѧтъкъ ст͠го д͠ха прмемъ  наатъкъ ного жтьꙗ бѹдеть нъ пакꙑрожьство,  пеать  съхраньство  ѡсвѣщене ЙЕ Бог 244а 3 – 7 Син. наѧло Сем. гн. свѧтꙑ дѹхъ, пакꙑрождьство 6. физ. Начало ( ἀρχή, ἡ ) като начало на възникването (τῆς γενέσεως). Всичко възникнало е повратно, понеже онова, което има началото си от възникване, по необходимост подлежи на изменението: вьсе бо бꙑвъше ꙁвратьно есть; емѹже бо наатъкъ ѡтъ бꙑтьꙗ ѿ ꙁврата наа, нѹждꙗ тѣмь ꙁвратьномь бꙑт ЙЕ Бог 200a 9 – b 3 Сем. гн. бꙑть, нѫжда, ꙁвратъ