Терминологичен Речник
наѧло  
наѧло ср 1. триад. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Бог Отец е начало за Бог Син. Това обаче не означава предшестване по природа или по време: аще л г͠лемъ о͠ца наало сѹща с͠нѹ  вꙗщьша то не ѧвлꙗемъ его сѹща преже с͠на лѣтъмь л стьствъмь ЙЕ Бог 66a 6 – b 1 Син. наѧтъкъ Сем. гн. отьць, сꙑнъ, лѣто, стьство 2. креац. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Светът има начало и е сътворен. Сам той не би могъл да обедини противоположностите и да съчетае елементите на нещата. Това се вижда от себепознанието. (Гръцките философи), които не познаха своето (естество), как биха могли да познаят небесното? Защото, ако бяха разбрали самите себе си, че са съставени от (елементи) с противоположни качества, които имат противоположни и разрушителни действия и движения, въз основа на този свой състав биха разбрали, че има някакво безначално и всесилно начало, единна и всетворяща причина. От нея по повелението на Всемогъщия е било съставено естеството на човека, като са съчетани (елементи) с противоположни действия и погубващи движения – неговото естество и на всички други живи същества на небето и земята: с же свого не ѹвѣдѣвъше, како могѫтъ небесьно ѹвѣдѣт? аще бо бшѧ сам сѧ ѹвѣдѣл, ꙗкоже сѫпротвьнꙑм каьствꙑ съставлен сѫтъ  гѹбтельнꙑм дѣствꙑ  шьств, то отъ того състава послѣдь ѹвѣдѣл бшѧ, ꙗкоже стъ нѣкако беꙁнаѧльно наѧло  вьсесльно  дна вна вьсетворѧщꙗ, отъ неѩ же  ловѣю стьствѹ съставъ бꙑстъ  съетан сѫпротвьнꙑм дѣствꙑ  гѹбтельнꙑм каьствꙑ вьсемогѫщааго повелѣнмь  нѣхъ вьсѣхъ жвѫщхъ ꙗже по небес сѫтъ  по ꙁемл ЙЕ Шест 49d 28 – 50b 2 Син. наѧтъкъ, вньнкъ, творьць Сем. гн. богъ, вна, сѫщьство, стьство, сѫщь, бꙑть, небꙑть, ꙁьдань, мръ, тварь, твор҄ень, сътвор҄ень, тьлѣнь, тьлѣньно 3. ангел. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Първи ангелски чин в третото (най-нисше и близко до човека) чиноустроение на небесните естества. Съставлява част от незримото творение: тѣм вьсѣм невдмаꙗ ѹтварь спльнена стъ, ꙗкоже нꙑ ѹтъ велкꙑ павьлъ глаголѧ: ꙗко въ то твар ꙁьдано вьсе,  вдмо  невдмо,  прѣстол же  господьства,  наѧла,  власт,  слꙑ,  аггельст плъц  архаггельскаа прставленꙗ ЙЕ Шест 17b 1 – 15 Син. наѧтъкъ Сем. гн. санъ, ѹтварь, нъ, серафмъ, херѹвмъ, прѣстолъ, господьство, сла, власть, наѧтъкъ, арханг҄елъ  анг҄елъ 4. еклес. Начало, начатък ( ἀπαρχή, ἡ ) , първият плод от всяка придобивка; тук начало на нашето възкресение в лицето на Христос:  жтемь ѡбьщмь свобод отъ тьлꙗ, наало бꙑвъ нашего въскрѣшенѧ ЙЕ Бог 234b 1 – 3 Син. наѧтъкъ Сем. гн. въскрьсень, съпасень 5. аритм. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Единицата е начало на двойката по естествена необходимост, [понеже я съставлява ]: а къ тому есть стьствьною нѹждею дньство сть дво наало ЙЕ Бог 39b 8 – 40а 1 Сем. гн. смѧ, стьство, дньство, дво 6. физ. Начало ( ἀρχή, ἡ ) . Начало на времето е неговата единица – денят. Тя го прави образ на вечността. Седмицата – казва в края на Слово първо Йоан Екзарх – със своите седем дни, се изпълва с единицата на деня, който възвръщайки се седем пъти, сякаш образува кръг, като започва от себе си и завършва също в себе си. Това е свойство на вечността – да се възвръща сама в себе си и да няма никога край, а да се върти в кръг. Ето защо Моисей нарече началото на времето не първи ден, а ден един, та с това име да изрази родството му с вечността: седморцеѭ ꙁмѣрѣѩ прсно т седморц само въ сѧ въꙁвращат сѧ велѧ таѭщ годьно, рекъше лѣтьно шьст. а седморцѫ, рекъше седмь дьн недѣльнꙑхъ спльнѣтъ днъ дьнь; седмщ бо въꙁвращаѩ сѧ днъ дьнь крѫжьнꙑ обраꙁъ твортъ, отъ себе нанаѩ  самъ въ себѣ коньаваѩ. сце бо  вѣьно своство стъ, же самомѹ въ сѧ въꙁвращат сѧ т нкакоже коньца не мѣт, нъ крѫгомь грѧст. сего цѣща  наѧло лѣтѹ не прьвꙑ рее дьнь мѧ мѹ, нъ днъ, да тѣмь менемь  ѫжьство матъ къ вѣкѹ ЙЕ Шест 33d 14 – 34а 16 Сем. гн. богъ, лѣто, врѣмѧ, вѣкъ, дьнь, шьствь, крѫгъ, обраꙁъ, седморца