Терминологичен Речник
мѫжьство  
мѫжьство ср 1. психол. Мъжество ( ἀνδρεία, ἡ ) . Едно от достойнствата на душата, наред с целомъдрието, правдата и мъдростта. Целомъдрието е хвалено от всички, правдата – приемлива, мъжеството – достойно за възхвала и мъдростта е много полезна. Всичките тези неща са по-необходими за душата, отколкото здравето за тялото: ꙁане вьсѣм хвалмо стъ цѣломѫдрьство,  прмьлва првьда,  юдьно мѫжьство,  мѫдрость трѣбѣ ꙁѣло. же прснѣ стъ дѹш пае л тѣлѹ съдрав ЙЕ Шест 243b 27 – c 8 Сем. гн. цѣломѫдрьство, правьда 2. ет. Мъжество ( ἀνδρεία, ἡ ) , към което ни подтиква примерът на светиите: такожде  ст͠ꙑхъ бл͠гомѹжьства подвꙁающа насъ на мужьства ЙЕ Бог 304а 3 – 5 Син. дрьꙁость Сем. гн. вол҄ꙗ, ꙁборъ, добро, доброьсть