Терминологичен Речник
мощьство  
мощьство ср онтол. Възможност ( ἐνδεχόμενоν, τό ) . Модалност на съществуването, при която нещо може да бъде, а може и да не бъде. Така при човешките дела има равна възможност както за едното, така и за другото (противоположно на него) действие и решението е на нашия разум, който е начало на действие: равьно же мощьство сть же то само можеть  сѹпротвьно ему творть же сего ꙁборъ ѹмъ нашь  сь есть въало дѣлѹ ЙЕ Бог 198b 8 –199a 1 Сем. гн. нѹждьно, ꙁборъ, ѹмъ