Терминологичен Речник
лѹна  
лѹна -ꙑ ж 1. библ. Луна ( σελήνη, ἡ ) , в метафората като съвършена Луна, отнасяща се за Давидовия корен: сѣмꙗ его въ вѣкъ пребѹдеть  престолъ его ꙗко сл͠нце предъ мною,  ѧко лѹна съврьшена въ вѣкъ  съвѣдѣтель на нб͠с вѣрьнъ ЙЕ Бог 279b 8 – 280а 2 Сем. гн. давꙑдъ, колѣно, корень, плантъ 2. астрон. Луна ( σελήνη, ἡ ) , име на една от седемте планети на небето: днъ ѿ планть. седмь бо планїть рѣша: слъньце, лѹню, дю, ермю, ареа, афродт  крона ЙЕ Бог 123b 2 – 5 ѡбност же нбс свомъ шествемъ, мже скорѣе, седм плантъ. сѹть їмена сї: слнце, лꙋна, дѣ, ꙁеѹсъ, ермсъ, афродтъ, кронъ ЙЕ Бог 132b* 14 – 19 Подобно на останалите планети Луната е прикрепена към определен пояс – към най-ниско разположения в реда на седемте пояса: быт ве на всѣ(х) поѧсѣ(х) нб(с)ныхъ еднъ ѿ се(д)м плантъ. на перво(м) еже вышшї кронъ а на вторѣмъ дїѣ а на третїемъ аре а на етвьрто(м) слнце а на пѧнто(м) афродтъ а на шесто(м) і̀ермїю а на седмо(м) нжнѣмъ лѹна ЙЕ Бог 132b* 19 – 27 Сем. гн. астрономꙗ, небо, поꙗсъ (пласа), крѫгъ, ꙁвѣꙁда, плантъ, кронъ, ꙁеѵсъ, аре, слъньце, афродть, ермꙗ/ермсъ 3. метеор., антроп. Знак ( σημεῖον, τό ) . Разположението на луната предоставя „знаци“ (σημεῖα) за настъпването или прекратяването на атмосферните явления, като дъжд, бездъждие, студ, топлина, сухота, вятър и др. Това обаче не се отнася за делата на човека (поради неговото самовластие): а мꙑ г͠лмъ ꙗкоже ꙁнаменьꙗ ѿ нхъ бꙑвають дъждю  беꙁдъждью, стѹденьствѹ же  теплотѣ, мокротѣ  сѹхотѣ  вѣтромъ  же подобьно к тому, а нашхъ дѣлъ нкакоже ЙЕ Бог 139b 5 – 140а 3 Сем. гн. слъньце, ꙁнамень, дъждь, стѹденьство, теплота, мокрота, сѹхота, вѣтръ