Терминологичен Речник
лѣпота  
лѣпота -ꙑ ж 1. креац. Красота, благолепие ( εὐπρέπεια, ἡ ) . Наред с ползата характеризира целесъобразността в творческия акт на Бога. Той не е сътворил нищо без красота, но и за полза, и за красота: ньсо же не сътвор богъ беꙁ лѣпотꙑ, нъ  на потрѣбован  на лѣпотѫ ЙЕ Шест 255b 15 – 18 Това се отнася в частност за небето и земята: тако  небо  ꙁемлѭ сътвор, на лѣпотѫ, на ѹтварь, на потрѣбѫ ЙЕ Шест 255c 23 – 26 Творението получава своята красота и добър ред през първия ден, когато е създадена светлината, защото без нея всичко в мрака е неузнаваемо и не може да покаже своята красота: въ прьвы д͠нь крашенье  ѹтварь все вдмѣ твар, отъм бо свѣтъ да все въ тьмѣ неꙁнаемо бѹдеть своѧ не могы добрыꙗ лѣпоты съкаꙁат ЙЕ Бог 131a 4 – b 1 (Ø) Това е така, понеже светлината съдържа в себе си не само своята хубост, но и същностната красота и степен на светлост на неодушевените неща: самъ бо матъ свѣтъ своѭ добротѫ въ себѣ  беꙁдѹшьнꙑмъ сѫщьнѫѭ лѣпотѫ  свѣтьльство вельства ЙЕ Шест 23d 16 – 22 (Ø) Син. доброта Сем. гн. богъ, творьць, ꙁьдань, тварь, твор҄ень, сътворнь, потрѣбовань, потрѣба, свѣтьльство, крашень, ѹтварь 2. ет. Приличие, съответствие ( πρέπον, τό ) , както здравето съответства на доброто телесно състояние, така и благонравието съответства на доброто душевно състояние: добрѣ бо нарѣковашѧ н съдрав сѫще добрѣ стоѩ стьствьнꙑхъ дѣствъ. же  пр дѹшьнѣмь добронрав рекꙑ не съгрѣша тъ лѣпотꙑ ЙЕ Шест 243b 15 – 23 Син. краса Сем. гн. съдравь, добронравь