Терминологичен Речник
ꙁмѣна  
ꙁмѣна -ꙑ ж физ. Качествено изменение ( ἀλλοίωσις, εως, ἡ ) . Характеризира промяната при неодушевените и неразумни същества, която при разумните, за разлика от тях, протича по произволение: да беꙁдѹшьнаꙗ ѹво  бесловесьнаѧ съвращають сꙗ ѧкоже прѣжде глахомъ плътьным ꙁмѣны а словесьнаѧ по ꙁволеню ЙЕ Бог 200b 6 – 201а 1 Сем. гн. тѣло, жвотьно, жвотъ, съвратъ