Терминологичен Речник
ꙁвратъ  
ꙁвратъ м 1. триад. Изменение ( τροπή, ἡ ) . Не е присъщо на Отчата ипостас. Ако обаче допуснем, че Синът не съсъществува изначално с Отца, от Когото се е родил, ще въведем изменение в нея, защото без да е бил Отец, впоследствие е станал Отец: да аще спрьва не дамь с͠ну быт съ отьцьмь ѿ негоже родвъша са то ꙁвратъ оть ѹпостас въводмъ ꙗко не сы о͠ць послѣж бысть о͠ць ЙЕ Бог 54b 3 – 55а 1 Сем. гн. богъ, ѹпостась, отьць, сꙑнъ, рождьство 2. онтол. Изменение ( τροπή, ἡ ) . Всички неща, които водят възникването си от изменение, самите по необходимост са изменчиви: есть емѹже бо наатъкъ ѡтъ бытьꙗ ѿ ꙁврата наа нѹждꙗ тѣмь ꙁвратьномь быт ЙЕ Бог 200a 9 – b 3 Сем. гн. бꙑть, ꙁмѣн҄ень, стьство 3. христ. Изменение, в израза ( беꙁъ ꙁврата, ἀτρέπτως, неизменно ) , обозначаващ начина на съпребиваване на божествената и човешката природа в лицето на Иисус Христос:  слово плъть беꙁъ ꙁврата бꙑсть отъ ст͠го д͠ха  марꙗ ст͠ꙑѧ прснод͠вꙑ бцꙗ ЙЕ Бог 226b 1 – 3 Син. ꙁмѣн҄ень Сем. гн. стьство, слово, плъть