Терминологичен Речник
ꙁрьно  
ꙁрьно ср есхат. Зърно ( κόκκος, ὁ ) като метафора за мъртвото тяло, което ще възкръсне:  еже сѣеш, плътью бѹдѹщесѣеш, нъ наго ꙁрьно, аще сꙗ лѹть пьшеньно л но прохъ ЙЕ Бог 356b 3 – 7 Син. тѣло Сем. гн. въскрьсень