Терминологичен Речник
ꙁастѫпл҄ень  
ꙁастѫпл҄ень -ꙗ ср ет. Помощ, подкрепа ( ἀντίληψις, εως, ἡ ) , която праведниците не получават в настоящия живот – като аргумент в полза на вярата във възкресението: се же вдмъ многꙑ правьдвꙑ же ѹбожающа  пакост премлюща недного же въ нꙑнѣшьнїмь жт полѹша ꙁастѹплнѧ, грѣшьнкꙑ же  неправьдвꙑꙗ въ богатьствѣ  всꙗко кръмл ꙁоблующа ЙЕ Бог 344b 9 – 345а 7 Син. ꙁастѫпъ Сем. гн. стротельство, съпасень, въскрьсень