Терминологичен Речник
даръ  
даръ м мистер. Дар, благодат на Духа ( χάρις, ιτος, ἡ ) , дарявана според степента на вярата и предварителното очистване: да грѣхъ ѹбо ѡставлене всѣмъ еднако даеть сꙗ крьщеньемь, а даръ дх͠овьнꙑ протвѹ вѣрѣ  прощеню ЙЕ Бог 243b 8 – 244 а 2 ѡгньмь же г͠лть сꙗ крьстѧ х͠(с)ъ вдомь бо ѡгньнꙑмь ꙗꙁꙑкꙑ на с͠тꙑꙗ а͠плꙑ дх͠овьнꙑ даръ просꙑпа ЙЕ Бог 246b 6 – 9 Син. благодать Сем. гн. крьщень, свѧтꙑ дѹхъ, прощень