Терминологичен Речник
вꙑшеꙁемьнꙑ полъ  
вꙑшеꙁемьнꙑ полъ синт. астрон. Надземната половина на небето ( _ ) . Горещината се предизвиква от преимущественото движение на слънцето по нея: мьже бол крѫгъ пола вꙑшеꙁемьнааго объходтъ а хѹжд подъꙁемьнааго. да тѣмь твортъ  варъ ꙁнонъ  лютъ на наше странѣ ꙁемлѧ ЙЕ Шест 121b 25 – 121c 7 Сем. гн. астрономꙗ, небо, подъꙁемьнꙑ полъ, поꙗсъ, крѫгъ, плантъ, слъньце, ꙁемл҄ꙗ