Терминологичен Речник
въскѹръ  
въскѹръ м физ., психол. Миризма ( ἀτμός, ὁ ) . Разновидностите ѝ лежат в рамките на противоположността на благоуханието и смрадта. Тази противоположност допуска средно – онова, което не е нито благоухание, нито смрад: а въскѹръ тѣхъ сть твортвьно раꙁлье добровоне  ꙁлосмьрдѣне  посредѣ того же н добровонꙗ н е ꙁълѣ ЙЕ Бог 189b 9 – 190a 1 Син. въспаръ Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, обон҄ꙗнь, добровонь, ꙁълосмрьдѣнь