Терминологичен Речник
въскрьсень  
въскрьсень -ꙗ ср 1. христ. Христовото възкресение ( ἀνάστασις, εως, ἡ ) : въслѣдѹть бо х͠а въскрьсене ЙЕ Бог 254b 2 – 3 свомь же рожьствомь, рекъше въплъщенемь, крьщенемь  мѹенемь  въстанемь, свобод естьство грѣховьное прадѣда съмьрт тьлѣньнꙑꙗ,  въскрьсеню наало бꙑвъ ЙЕ Бог 262а9 – 262b 6 Син. въстань, стать Сем. гн. мрьтвꙑ, сѹсъ хрьстосъ 2. сотир. Въскресение на човека ( ἀνάστασις, εως, ἡ ) . Възкресение на човеците от смъртта: Въскрьсене въскрьсене же глюще плът рѣхомъ въстанъ ЙЕ Бог 343а4 – 8 Син. въстань Сем. гн. съпасень, въстанъ, плъть 3. есхат. Възкресение ( ἀνάστασις, εως, ἡ ) , второ изправяне на мъртвите, възкресение на телата, а също повторно съединяване на тялото и душата: вѣрѹемъ же  въскрьсеню мъртвꙑхъ ЙЕ Бог 343а 1 – 2 въськрьсене въскрьсене же гл͠юще плът рѣхомъ въстанъ. въстане бо сть въторо падъшааго стан. ... съньмъ д͠ш же  плът ЙЕ Бог 343а 4 – 343b 4 Син. въстань Сем. гн. съпасень, въстанъ, плъть