Терминологичен Речник
въмѣстъ  
въмѣстъ м триад. Перихореза, взаимно проникване ( περιχώρησις, εως, ἡ ) . Такова взаимно проникване е характерно за лицата на Светата Троица. Отличава се с това, че при него няма нито сливане и смесване, нито отделяне и разсичане, както е според делението на Арий:  сам в себѣ въмѣстъ мѹть беꙁ вьсего съмаꙁа  ꙁмѹта нъ стѹпающемъ л сѹщьствомь рѣꙁаем по аревѹ раꙁдѣлѹ ЙЕ Бог 81b 6 – 82а2 sq Сем. гн. богъ, троца, стьство, сѫщьство, съмаꙁъ, ꙁмѫтъ