Терминологичен Речник
въкѹшень  
въкѹшень -ꙗ ср психол. Вкус ( γεῦσις, εως, ἡ ) . Едно от петте сетивни възприятия. Чрез него се познават вкусовите качества на течностите, т.е. сладкото, киселото, лютото, тръпчивото, горчивото, соленото, мазното и лигавото: а же сꙗ нарѹть въкѹсьнаꙗ твортва ꙁлвомъ, то с сѹть: сладьство, брдость, кꙑсѣльство, оцьтьство, трьпость, горесть, сланость, тѹкость, сопольство. схъ бо есть въкѹшене съвѣдѣте ЙЕ Бог 190b 8 – 191a 5 Син. въкѹсъ Сем. гн. твортво, дѹша, ѹвьство, прѩть, сладьство, брдость, кꙑсѣльство, оцьтьство, трьпость, гор҄есть, сланость, тѹкость, сопольство