Терминологичен Речник
въдъмъ  
въдъмъ м креац. Вдъхване ( ἐμφύσημα, ατος, τό ) – начинът, по който Бог създава словесната и разумна човешка душа, отличаващ я от тялото. Последното е с материален състав („от пръст“), докато душата е от самия Бог, от неговото дихание: сътвор л͠вка свома рѹкама по свомѹ ѡбраꙁѹ  подобьствѹ отъ ꙁемлꙗ пьрьсть проплескавъ, дш͠ю же словесьнѹ  раꙁѹмьнѹ свомь въдъмомь ЙЕ Бог 173b 9 – 174a 5 Сем. гн. дѹша, обраꙁъ, подобьство, словесьно, раꙁѹмьно