Терминологичен Речник
вол҄ень  
вол҄ень -ꙗ ср антроп. Воля, свободен избор ( αἵρεσις, εως, ἡ ) . Същностно достояние на разумните живи същества. Благодарение на разумната сила в душата си те са самовластни. Надареното с разум същество се съветва вътре в себе си и при положение, че изборът зависи от него, го прилага към постъпките, за да предпочете отсъденото в съвета и, веднъж избрало, да действа [по съответен начин]… Затова то или няма да е разумно, или ако е такова, ще е господар на постъпките си и ще е самовластно: всꙗкъ ѹбо съвѣтѹꙗ ꙗко въ немь воленю сѹщѹ о дѣлан съвѣтѹть, да прбьрано  съвѣтъ ꙁволть, ꙁбьравъ дѣлаеть. аще се, п(о) нѹжд прстанеть къ словесьноомѹ самовластьно. л нѣсть словесьно л словесьно сꙑ владꙗ бѹдеть дѣлꙑ  самовластьно ЙЕ Бог 201b 3 – 202a 2 Син. вол҄ꙗ, ꙁвол҄ень Сем. гн. ꙁборъ, съвѣтъ, самовласть