Терминологичен Речник
вньно  
вньно -аго ср субст триад. Причинено, следствие ( αἰτιατόν, τό ) . Да са „причинено“ (от Отца) е свойство на Сина и Св. Дух, което подобно на другите лични свойства явява не същността, а отношенията между ипостасите и начина им на съществуване: Раꙁлѹьнѣ же оц͠ь  сн͠ъ  ст͠ꙑ дх͠ъ,  невньно  вньное  нерожьствьно  рожьствьное  сходьное. с же сѹть не сѹщьству ꙗвлень, нъ самѣмь в себе съдрьжꙗнь  бꙑтью обраꙁъ ЙЕ Бог 90b 4 – 91a 1 Сем. гн. богъ, троца, отьць, вна, вньнкъ, сꙑнъ, дѹхъ